Renita Johnson, University of Akron
Author Session 309: CJ11 Thursday, 5:00PM to 6:30 PM, November 18

(Go to Program Resource Index)

E-mail: rcj@uakron.edu
Office: 330-972-7406

Work address:
ML 1904
University of Akron
Akron, OH 44325-1904

Updated 05/20/2006