Biko Agozino, Cheyney University of Pennsylvania
Session Chair Session 528: IC19 Saturday, 10:00AM to 11:30 AM, November 20
Author Session 528: IC19 Saturday, 10:00AM to 11:30 AM, November 20

(Go to Program Resource Index)

E-mail: bagozino@cheyney.edu
Office: 610-399-2278 Fax: 610-399-2603

Work address:
Cheyney University of Pennsylvania
Social and Behavioral Sciences
1837 University Circle
Cheyney, PA 19319

Updated 05/20/2006