Christine Scott-Hayward, New York University
Author Session 251: JJ3 Thursday, 2:40PM to 4:10 PM, November 20

(Go to Program Resource Index)

E-mail: csh238@nyu.edu

Work address:
New York University
Institute for Law & Society
200 W. 20th St., #411
New York, NY 10011

Updated 05/20/2006