Biko Agozino, Cheyney University of Pennsylvania
Author Session 164: CL4 Thursday, 9:40AM to 11:10 AM, November 20
Author Session 202: CL5 Thursday, 1:00PM to 2:30 PM, November 20

(Go to Program Resource Index)

E-mail: bagozino@cheyney.edu
Office: 610-399-2278 Fax: 610-399-2603

Work address:
Cheyney University of Pennsylvania
Social and Behavioral Sciences
Cheyney Road
Cheyney, PA 19319

Updated 05/20/2006